Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży internetowej; użyte w Regulaminie pojęcia i zwroty oznaczają:

1. Sprzedawca – Centrum Św. Łukasza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa, z siedzibą w Gdańsku, ul. Narwicka 11a, 80-557 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000728093, NIP 9571104743, REGON 369993742.

2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną sklep.swietylukasz.pl.

3. Klient – każdy podmiot, w tym osoba fizyczna, osoba prawna oraz inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta) składający Zamówienie poprzez Sklep.

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

5. Regulamin – niniejszy regulamin.

6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności zestawy badań.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu oraz zasady korzystania ze Sklepu.

2. Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta leżą po stronie Klienta i uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient.

4. Sprzedawca może porozumiewać się z Klientem, a Klient ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”, pocztę e-mail (info@biovis-lab.pl), telefonicznie pod numerem + 48 735 976 618 (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00) oraz osobiście i pisemnie listem na adres Sprzedawcy.

5. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta.

6. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane w Sklepie w chwili składania Zamówienia.

7. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są wolne od wad.

8. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Towarze zawiera koszty dostawy.

9. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Polski.

10. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

12. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

§ 3
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2019 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest centrum Medyczne Św. Łukasza z siedzibą w Gdańsku (80-557), ul. Narwicka 11a,
2) Centrum Medyczne Św. Łukasza powołało inspektora danych Osobowych, kontakt jest możliwy przez adres e-mail: iod@swietylukasz.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń medycznych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Pracownicy i Współpracownicy Centrum Medycznego Św. Łukasza na mocy udzielonych umów powierzenia danych,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania,
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8) Podanie danych osobowych, za wyjątkiem numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa, tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielania świadczeń, chyba że inne przepisy stanowią inaczej; przechowywanie dokumentacji medycznej przez Administratora jest obowiązkowe przez okresy wskazane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i w tym okresie nie ma możliwości ich usunięcia.

§ 4
Składanie Zamówień

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem Sklepu można składać przez całą dobę.

2. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień wypełniając interaktywny formularz Zamówienia (dodając wybrany Towar poprzez przycisk „Do koszyka”, po czym wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż do kliknięcia przycisku „Realizuj zamówienie z obowiązkiem zapłaty”).

2a. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą kliknięcia opcji „kupuję i płacę”.

3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje:

a) niezwłocznie (w ciągu 1 dnia roboczego) e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami umowy sprzedaży,

b) w ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni roboczych od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie, zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.

4. Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Klienta do czasu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe (e-mailem lub telefonicznie). Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru, z zastrzeżeniem postanowień §5.

5. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr 23 1140 2004 0000 3702 7797 0275 (mBank),

b) za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności DotPay (świadczonych przez Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.),

6. Klient dokonujący zapłaty powinien zapłacić za zakupiony Towar w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania maila, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

7. Koszty dostawy wliczone są do ceny Towaru, nie są dodatkowo ponoszone przez Klienta.

§ 5
Realizacja Zamówień

1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).

2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 7 (siedmiu) dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Klientem oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

3. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji; w przypadku Zamówień płatnych przelewem oraz za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności – może to nastąpić także po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy.

4. Czas realizacji Zamówienia jest uzależniony od dostępności Towaru w magazynie, wybranej formy płatności oraz sposobu dostawy i wynosi od około 2 do 4 dni roboczych, a w uzasadnionych okolicznościach (np. brak Towaru na magazynie) około tygodnia, licząc od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji do dnia nadania przesyłki.

5. Towar dostarczany jest Klientowi zazwyczaj w terminie od 2 do 4 dni roboczych licząc od dnia nadania przesyłki przez Sprzedawcę.

6. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamówienia, Klient jest o tym niezwłocznie informowany.

7. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Klientowi nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

8. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub, na życzenie Klienta, faktura VAT, które Klient otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.

9. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez firmę kurierską.

10. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Klienta w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

11. Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Klientów niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 6
Rękojmia i gwarancja

1. Konsument może, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w ust.3, odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się poniżej regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – dotyczy suplementów diety;

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

10. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7
Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Klient wypełniając interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

2. Wypełniając ww. formularze Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm. – dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.).

3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy są wykorzystywane wyłącznie w celu przyjęcia i realizacji zamówienia  nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia, za wyjątkiem podmiotów, którym przepisy ustawy przyznają prawo do takiego dostępu,

4. Klient zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 16  RODO .

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta

9. Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Klientów) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.

10. Kontakt do inspektora danych osobowych Sprzedawcy: iod@swietylukasz.pl

§ 8
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronach Sklepu sklep.swietylukasz.pl (zakładka „Regulamin”) i obowiązuje w niniejszej wersji od 1.06.2018 r.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez:

a) udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,

b) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,

c) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Odstąpienie od umowy kupna